Gemeinsam gegen Diskriminierung – Header

Toli

Tozali wana pona bino

  • na bokutani
  • na nzela ya singa to telefone
  • na kokomana (E-Mail)

Po na yango esengeli te
boyebisa biso kombo na bino.

Wir sind für Sie da

Ezali nini Malako to Toli ya ko telemela Bokeseni?

Malako mazali kosunga bino soki bolingi ko telemela eloko oyo ezali Nko to Bokeseni, mpe na bosengi makoki na bino.

Bokoki kolobela makambo oyo bokutanaki na yango mpe boyekola koyeba solo to kofonguama miso na eloko oyo etali Bokeseni.

Soki bolingi, Basungi to Bapesi toli bakosangisa na bino elongo makanisi po na yangom pe bako sunga bino na lolenge ya ko sala yango.

 

Bilili/Film oyo ezali kolimbola makambo

Esika/Liziba oyo bilili biwuti: Lisanga ya botelemeli bokeseni ya mboka Alimania (advd)

Antidiskriminierungsberatung Film

Esengeli bobongama pona kokende na Malako to Toli?

Esengeli na bino te bobongama liboso ya boyeyi epayi na biso. Kasi ezali na biloko oyo ekoki kosunga bino.
Soki makoki ezali:

  • Bo koma Makambo oyo esalemelaki bino.
  • Bo bomba Mikanda, ba E-mails mpe Bilembo mosusu.
  • Bo senga mpe bo bondela bato mosusu oyo bayebi Makambo yango po ete batatola Makambo oyo bango ba yebi.