BA SANGO NA NTINA YA BOKESENI

Koyebisa oyo nionso bomona na bomoi na bino ezali na motuya mingi.

Boyini ya moto na ntina ya loposo na ye mpe Moniokoli to Nko to Bokeseni ya ndenge na ndenge esalemaka lolenge moko te kati na bato. Pona bato mingi boyini ya loposo ya nzoto na bango mpe Moniokoli to Nko to Bokeseni ekoma bomoi na bango ya mokolo na mokolo.
Na ba ndakisa nionso ya Moniokoli to Nko to Bokeseni, bato bazali komeka kozwa bokonzi likolo ya baninga. Ezali kosalema na nzela ya Bokaboli, Bopimeli, Mafinga, Moniokoli pe Bikela to Misala mosusu.
Ezali na Mibeko mingi, Mitindo mpe Mabongisi oyo moto akoki kosalela pona kotelemela ba ndenge songolo ya Moniokoli to Nko to Bokeseni. Na kati to tango ya Malako bokoki kotuna pona koyeba mabongisi ya Mibeko oyo bozali na yango.
Makambo oyo bino bokutana na yango na bomoi na bino ezali na tina to motuya. Na tango to kati ya Malako to ko solola na bino na oyo etali Makambo oyo bino moko bokutana na yango na bomoi na bino mpe to ko solola likolo ya oyo tokoki kosala elongo.